פדיל ג'ובראן

פדיל ג'ובראן
fadeelj@gmail.com
מרצה ויועץ אקדמי במסלול הוראת הפיסיקה קורסים: 1. דרכי הוראת הפיסיקה - מכניקה וגלים. 2. דרכי הוראת הפיסיקה - אלקטרומגנטיות ואופטיקה. 3. בעיות נבחרות בפיסיקה. בנוסף, מדריך בקורס ההתנסות בהוראת הפיסיקה.